ZERO DIET. ZERO WSTYDU. ZERO OGRANICZEŃ.

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Marlena Chodkowska

Data publikacji: Wyszków, 27 czerwca 2018 r.

Sklep internetowy Marlena Chodkowska działający pod adresem http://marlenachodkowska.shoplo.com/, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Happiness Marlena Chodkowska” z siedzibą w Wyszkowie, ul. Serocka 4, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem
NIP 762-191-28-24, REGON: 142995240

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail sklep@marlenachodkowska.pl

 § 1

Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

3) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem:

5) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://marlenachodkowska.shoplo.com/

6) Sprzedawca – Marlena Chodkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Happiness Marlena Chodkowska” z siedzibą w Wyszkowie (07 - 200), ul. Serocka 4,  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 762-191-28-24, REGON:  142995240

   § 2

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1) Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

  2) Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

   - zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

  - zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

   - skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

  3) Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

  4) Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

   § 3

  Postanowienia końcowe

  1) Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

  2) Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

  3) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

  Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat:
  [dane identyfikacyjne sprzedawcy]

  Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  Numer zamówienia: .....................................................................................................................

  Data zawarcia umowy: ................................................................................................................

  Imię i nazwisko konsumenta:........................................................................................................

  Adres konsumenta:.......................................................................................................................

  Data .............................................................………………………………………………

  Podpis  Formularz reklamacyjny  .................., dnia ............. 20.... r.


  Adresat

  [dane identyfikacyjne sprzedawcy]

  FORMULARZ REKLAMACYJNY

  DANE KLIENTA


  Imię i Nazwisko: ...........................................................................................................................
  Adres: ...........................................................................................................................................

  E-mail: ..........................................................................................................................................

  Tel.: ..............................................................................................................................................

  Nr rachunku bankowego:

  ..............................................................................................................................................


  PRZEDMIOT REKLAMACJI

  Data nabycia produktu: ................................................................................................................

  Nazwa produktu: .......................................................................................................................

  Nr faktury: ....................................................................................................................................

  Ogólna wartość produktu: .............................. zł


  ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

  ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................


  Kiedy wady zostały stwierdzone ...................................................................................................


  DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:


  (___) wymiana rzeczy na wolną od wad,


  (___) usunięcie wady,


  (___) obniżenie ceny,  (___) odstąpienie od umowy.  .........................................................................

  Podpis


  ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

  Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

  ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

  Data otrzymania reklamacji .....................................

  Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

  Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

  Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

  ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów